ដំណាក់កាលនៃលំហូរក្បាលដោះ COMOTOMO

ដំណាក់កាលនៃលំហូរក្បាលដោះ COMOTOMO

ដំណាក់កាលនៃលំហូរក្បាលដោះ

  • រន្ធ​១​ ចេញយឺតបំផុត សំរាប់ពីកើតដល់ ៣​ខែ
  • រន្ធ​២ ចេញមធ្យម សំរាប់ ពី​៣​ ដល់​ ៦ ខែ
  • រន្ធ​៣ ចេញលឿន សំរាប់ ពី ៦ ខែឡើង
  • រន្ធ​អក្សរ Y ចេញថេរ សំរាប់ ពី ៦ ខែឡើង និងសំរាប់ប្រើជាមួយសារធាតុរាវផ្សេងៗទៀត

Leave a comment