វិធីបំបាត់ក្លិនរបស់ដបទារក

វិធីបំបាត់ក្លិនរបស់ដបទារក

វិធីបំបាត់ក្លិនរបស់ដបទារក

  1. ដាក់ដបស្ងោររយះពេល​ 5នាទី
  2. ដាក់ម្សៅ Baking soda ចូលទឺកបន្តិច
  3. ត្រូវដាក់សំដិលដបនៅកន្លែងដែលមានខ្សល់ចេញចូលល្អ

Leave a comment