របៀបចំអិនអាហារសម្រាប់ទារកតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

របៀបចំអិនអាហារសម្រាប់ទារកតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការចំអិនអាហារសម្រាប់ទារកបានត្រឹមត្រូវនិងងាយស្រួល, Babymoov បានបង្កើត កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលបានដាក់អោយដំណើរការជាលើកដំបូង​ ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបចំអិន​អាហារសម្រាប់ទារកជាពិសេស!

Download our Free Android App "Cooking BabyFood" at 
► Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.babymoov.app.cuisinedebb
► iOS: https://itunes.apple.com/en/app/cuisine-de-bebe/id992435331?mt=8

Leave a comment